BIANCHI ASPID 27 27,5 J. 21V. V FREN DAĞ BİSİKLETİ